Politica de confidențialitate

Data publicării: 23 mai 2018
Data actualizării: 23 mai 2018
Versiunea documentului: 1

MAGNA SMART CONSULTING S.R.L, cu sediul în Municipiul București, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.magna.ro, precum și în calitate de operator, respectă dreptul la viața privată al persoanelor iar în contextul prelucrării datelor cu caracter personal (DCP) ale acestora le asigură o protecție adecvată.

În cadrul raporturilor cu terțe persoane, MAGNA SMART CONSULTING S.R.L pune la dispoziția celor interesați, următoarele date de contact:

 • Sediul la care ne desfășurăm activitatea este situat în municipiul București, Sectorul 3, Str. Zizin, nr. 10A, România;
 • Telefon: 0728.920.714
 • E-mail: office@magna.ro

Informațiile/datele pe care le prelucrăm atunci când folosiți site-ul www.magna.ro

În cazul formularului pentru solicitarea informațiilor:

 • Nume (obligatoriu)
 • Prenume
 • Telefon (obligatoriu)
 • E-mail (obligatoriu)

Pentru răspunsul la solicitările de informații, furnizarea datelor cu mențiunea „obligatoriu” este necesară iar refuzul punerii la dispoziție are ca și efect imposibilitatea transmiterii solicitărilor de informații către echipa MAGNA SMART CONSULTING S.R.L.

Temeiul legal al prelucrării datelor personale ce se efectuează de către MAGNA SMART CONSULTING S.R.L

 • Constituția României, republicată (art. 26);
 • Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 • Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum și reglementări subsecvente acesteia (ex.: Av. Pop. nr. 52/2002 și Decizii ale Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal);

Proceduri interne

 • Statutul MAGNA SMART CONSULTING S.R.L;
 • Regulamentul de ordine interioară al MAGNA SMART CONSULTING S.R.L.

Instrumente juridice comunitare

 • Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE), intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018.

Scopul/scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale

 • în scopul oferirii de servicii, constând în: helpdesk, training-uri și suport în materia implementării GDPR;
 • în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de către persoanele interesate/vizate;
 • pentru executarea unui contract la care persoana interesată/vizată este parte;
 • în scopul prevenirii accesului neautorizat/asigurării securității rețelei/informațiilor;
 • în scopul realizării unui/unor interese legitime ale operatorului (ex.: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate și efectuarea plăților aferente; pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe).

Informații suplimentare

Dezvaluirea informațiilor/datelor către terți poate fi făcută

 • în cazul în care acest lucru este cerut de lege sau în situația în care această acțiune este necesară pentru conformare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 • către instituțiile abilitate ale statului, fără consimțământ, în cazul unor eventuale litigii sau constatării unor fraude.

Drepturile persoanei vizate

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art. 12);
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13);
 • dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art. 14);
 • dreptul de opoziție (art. 15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
 • dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Începând cu data de 25 mai 2018, conform Regulamentului General de Protecția Datelor, persoanelor vizate le revin noi drepturi în materia prelucrării datelor personale și asigurării confidențialității acestora. Pentru o informare corespunzătoare, menționăm că acestea includ dreptul de a solicita operatorului accesul la datele sale personale, la rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Formularea plângerilor

În vederea apărării drepturilor ce vă sunt conferite prin lege în materia protecției datelor personale, conform legislației în vigoare, înainte de a vă adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, veți depune o plângere către operatorul MAGNA SMART CONSULTING S.R.L, la următoarea adresă: Str. Zizin, nr. 10A, etaj 8, ap. 30, Sector 3, București, România, ce va fi soluționată în cel mult 30 de zile de la data înregistrării.

De asemenea, aveți posibilitatea să vă adresați cu plângere, în condițiile legii, inclusiv către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Condiții de legitimitate privind prelucrarea datelor personale

 • Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres și neechivoc pentru această prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor ce fac obiectul site-ului va fi considerată ca reprezentând consimțământul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de MAGNA SMART CONSULTING S.R.L, în conformitate cu scopurile anterior menționate;
 • Site-ul nu prelucrează datele personale ale minorilor;
 • Dacă considerați că ați fost corect informat/informată iar totodată sunteți de acord cu mențiunile și toate scopurile de mai sus, vă rugăm să bifați opțiunea corespunzătoare de pe site;
 • Dacă nu doriți/nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să facă obiectul prelucrării, vă rugăm sa nu ni le furnizați. Ca atare, respectând această opțiune, vă rugăm să bifați opțiunea corespunzătoare de pe site și, totodată, să luați în considerare faptul că o eventuală colaborare nu va fi posibilă, deoarece prelucrarea Numelui, Prenumelui, Telefonului sau a adresei de E-mail este absolut esențială în contextul furnizării răspunsurilor la solicitările de informații;
 • Retragerea ulterioară a acordului/consimțământului prelucrării datelor dumneavoastră personale este posibilă oricând pe durata colaborării, având ca și efect încetarea operațiunilor specifice, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

Link-uri utile

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – http://www.dataprotection.ro