Scheme de ajutor de stat

Obiectivul schemei:
Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi a creării de noi locuri de muncă.

Beneficiari eligibili:    
Se aplică întreprinderilor care investesc în România, şi se încadrează în una din următoarele categorii:
a) realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează între 10 şi 20 milioane euro, inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 100 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;
b) realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează între 20 şi 30 milioane euro, inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 200 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;
c) realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte 30 milioane euro, echivalent în lei, şi creează minim 300 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale.”

Ajutorul de stat:
Ajutorul de stat instituit prin prezenta schemă se acordă întreprinderilor pentru realizarea unei investiţii iniţiale.
Investiţia iniţială reprezintă o investiţie în active corporale şi necorporale, amplasate în acelaşi perimetru, referitoare la: înfiinţarea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi pe noi pieţe de produse sau la o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de producţie a unei unităţi existente.

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic conform prezentei scheme este echivalentul în lei a 28,125 milioane euro. Pentru investiţiile şi locurile de muncă create în regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti – Ilfov nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic este echivalentul în lei a 22,5 milioane euro.

Plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor de finanţare emise pe durata schemei (pana la 30.06.2014) se efectuează până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2018, în limita creditelor bugetare anuale aprobate şi a creditelor de angajament angajate pe durata schemei prevăzute. 

!!! Pentru investiţiile ale căror costuri eligibile sunt mai mici de 50 milioane euro, intensitatea brută a ajutorului de stat regional nu poate depăşi 50% din costurile aferente investiţiei iniţiale, sau din costurile salariale pe o perioadă de 2 ani cu personalul nou angajat. Pentru investiţiile sau locurile de muncă realizate în regiunea 8 Bucureşti – Ilfov, intensitatea maximă a ajutorului de stat este de 40%.

Condiții de acordare a ajutorului:
Pot beneficia de alocări specifice individuale în baza schemei de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care fac investiţii în România;
b) intenţionează să realizeze o investiţie iniţială care se încadrează în una dintre categoriile:

  1. realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează între 10 şi 20 milioane euro, inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 100 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;
  2. realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează între 20 şi 30 milioane euro, inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 200 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;
  3. realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte 30 milioane euro, echivalent în lei, şi creează minim 300 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale.

c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
d) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau alte situaţii reglementate de lege;
e) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa ajutoare);
f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
g) la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investiţii viabil şi un studio tehnico economic întocmit de o firmă de specialitate, în care se face dovada eficienţei economice a investiţiei prin încadrarea în indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 4 la hotărâre;
h) nu realizează investiţii şi creează locuri de muncă, pentru care solicită ajutor de stat în temeiul prezentei scheme în sectoarele de activitate excluse de la finantare.

Costuri eligibile:
In cazul investiţiei iniţiale, costurile aferente activelor corporale cuprind acele costuri legate de: realizarea de construcţii industriale, turistice şi medicale; achiziţionarea de echipamente.

Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente construcţiilor care fac obiectul ajutorului de minimis se determină pe baza standardelor de cost aferente acestei categorii de construcţii prevăzute în Ordinul nr. 2748/2545/2010 privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de construcţii care fac obiectul finanţării în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008. În cazul în care valoarea construcţiei prezentată în proiectul de investiţii depăşeşte valoarea calculată conform standardelor de cost, diferenţa este considerată cheltuială neeligibilă.

Costurile aferente achiziţionării de echipamente prin intermediul unei operaţiuni de leasing pot fi considerate eligibile doar în situaţia în care îmbracă forma leasingului financiar şi conţin menţionate expres obligaţia beneficiarului de a achiziţiona activele la expirarea termenului contractului de leasing.

Activele achiziţionate trebuie să fie noi.

În cazul investiţiei iniţiale sunt considerate eligibile numai costurile de achiziţie a activelor de la terţi, cu condiţia ca achiziţia să se realizeze în condiţiile pieţei, fără a depăşi valorile stabilite în urma unei expertize efectuate în condiţiile legii.
Activele pentru a căror achiziţie s-a acordat deja un ajutor înainte de cumpărare nu sunt considerate eligibile.
În sectorul transporturilor, costurile legate de achiziţionarea mijloacelor de transport şi a echipamentelor de transport nu sunt costuri eligibile pentru a beneficia de ajutor de stat.
Sunt considerate eligibile costurile asociate unei investiţii iniţiale realizate în acelaşi perimetru referitoare:

a) fie la imobilizările corporale şi/sau necorporale referitoare la înfiinţarea unei noi unităţi, la extinderea unei unităţi existente, la diversificarea producţiei unei unităţi pe noi pieţe de produse sau la o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de producţie a unei unităţi existente;
b) fie la achiziţia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fără această achiziţie, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent.

Simpla achiziţie a acţiunilor unei întreprinderi nu se consideră investiţie.

Costurile aferente investiţiilor în active necorporale cuprind acele costuri legate de transferul de tehnologie sub forma achiziţionării de brevete, licenţe sau cunoştinţe brevetate şi cunoştinţe tehnice nebrevetate.
Aceste costuri nu pot să depăşească 50% din totalul costurilor totale eligibile ale proiectului de investiţie, în cazul în care beneficiarul de ajutor de stat este o întreprindere mare.

Stadiul schemei: IN DERULARE
Finantator: Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice (HG 1680 pe 2008)

Clik aici pentru mai multe informatii.

Obiectivul schemei:
Schema de ajutor de stat instituitǎ prin H.G. nr. 797/2012 are ca obiectiv dezvoltarea regionala prin realizarea de investiţii care utilizeazǎ tehnologii noi şi creează locuri de muncă cu valoare adaugatǎ ridicată în sectoarele eligibile.

Sectoare de activitate eligibile:

Cod CAEN Denumire activitate
C11C12 Industria prelucratoare, cu exceptia:
-Fabricarea bauturilor
-Fabricarea produselor din tutun
D Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
J582 Activitati de editare de programe software
J61 Telecomunicatii
J62 Activitati de servicii in tehnologia informatiei
J63 Activitati de servicii informatice
M72 Cercetare-dezvoltare

Beneficiari eligibili:
Conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 797/2012, pot beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistrate conform Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
b) intenţionează să realizeze o investiţie iniţială în Romania, în unul din domeniile de activitate prevăzute în Anexa nr. 1 la hotărâre,
c) nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat şi la bugetul local,
d) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” potrivit prevederilor Capitolului 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004,
e) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare,
f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare,
g) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.         

Ajutorul de stat:
Conform prevederilor art. 7 din H.G. nr. 797/2012, investiţiile pentru care se solicit finanţare în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să fie considerate investiţii iniţiale,
b) să fie investiţii inovative sau investiţii care să includă o componentă ITC de minimum 20% din valoarea planului de investiţii,
c) să conducă la crearea a cel puţin 200 de locuri de muncă,
d) să facă dovada viabilităţii proiectului de investiţii şi a eficienţei economice a întreprinderii pe baza planului de afaceri,
e) să facă dovada contribuţiei la dezvoltarea regională.

Totodată, întreprinderea are obligaţia de a face dovada existenţei surselor de finanţare necesare realizării investiţiei, excluzând surse de finanţare de natura ajutorului de stat.
Plata ajutorului de stat aprobat conform acordurilor pentru finanţare emise în perioada de valabilitate a schemei se realizează în perioada 2013 – 2018, în limita bugetului anual alocat schemei.

Acordurile de finantare se pot semna pana la 30.06.2014.

Bugetul alocat schemei de ajutor de stat instituite prin HG nr. 797/2012 a fost suplimentat cu 160 milioane lei, astfel incat bugetul total alocat acestei scheme pana la data de 30 iunie 2014 este de 600 milioane lei (conf. HG nr. 955/04.12.2013).

Costuri eligibile:
Cheltuielile eligibile reprezintă costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi ca urmare a creării de locuri de muncă.
Ajutorul de stat este calculat pe baza cheltuielilor eligibile şi se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) locurile de muncă sunt create ca urmare a realizării investiţiei;
b) locurile de muncă trebuie să fie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiţiei.

Costurile salariale sunt rezultate din crearea de locuri de muncă, ca urmare a realizării proiectului de investiţie.
Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor pentru crearea de locuri de muncă, ca urmare a realizării unei investiţii iniţiale inovative sau care include o componentă ITC de minimum 20% din valoarea planului de investiţii.
Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor în limita intensităţii maxim admisibile şi constă în acordarea de la bugetul de stat a unor sume nerambursabile, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale.
Ajutorul de stat se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanţare.
Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderile sunt obligate să demareze investiţiile pentru care au solicitat finanţare şi să informeze Ministerul Finanţelor Publice în acest sens în termen de maximum 3 luni de la data comunicării acordului pentru finanţare.

Conform prevederilor art. 9, alin. (1) din H.G. nr. 797/2012, nivelul maxim al ajutorului de stat de care beneficiază o întreprindere în cadrul schemei este echivalentul în lei a 28,125 milioane euro, dacă creează locuri de muncă ca urmare a realizării unei investiţii iniţiale în orice regiune, mai puţin regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti – Ilfov. Pentru investiţiile şi locurile de muncă create în regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti – Ilfov nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este echivalentul în lei a 22,5 milioane euro.

Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro se utilizează cursul de schimb comunicat de BNR de la data elaborării proiectului de acord pentru finanţare.

Conform prevederilor art. 11 din H.G. nr. 797/2012, prin intensitatea brută a ajutorului de stat regional nu poate depăşi 50% din costurile salariale pe o perioadă de 2 ani cu personalul nou angajat. Pentru investiţiile sau locurile de muncă realizate în regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti – Ilfov, intensitatea maximă a ajutorului de stat este de 40%.

Stadiul schemei: IN DERULARE
Finantator: Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice (HG 797 pe 2012)

Clik aici pentru mai multe informatii.

In curand aici va fi o descriere completa.