fonduri-europene-it-2014

IT – Cercetare

Cercetarea va reprezenta un important domeniu de interes pentru creșterea competitivității întreprinderilor din România, beneficiind de numeroase programe de finanțare, unele cu aplicare prin intermediul autorităților din România altele cu aplicare directă la structurile și instituțiile Comisiei Europene.

Măsuri active destinate beneficiarilor privați:

Momentan nu există programe active pentru anul 2016. Se va completa cu informații referitoare la programul de finanțare.
Beneficiari eligibili:
Investiții eligibile:
Condiții de eligibilitate:
Surse de finanțare:
Buget total alocat:
Termene limită:

Momentan nu există programe active pentru anul 2016. Se va completa cu informații referitoare la programul de finanțare.
Beneficiari eligibili:
Investiții eligibile:
Condiții de eligibilitate:
Surse de finanțare:
Buget total alocat:
Termene limită:

Momentan nu există programe active pentru anul 2016. Se va completa cu informații referitoare la programul de finanțare.
Beneficiari eligibili:
Investiții eligibile:
Condiții de eligibilitate:
Surse de finanțare:
Buget total alocat:
Termene limită:

Momentan nu există programe active pentru anul 2016. Se va completa cu informații referitoare la programul de finanțare.
Beneficiari eligibili:
Investiții eligibile:
Condiții de eligibilitate:
Surse de finanțare:
Buget total alocat:
Termene limită:

Alte informații utile:

–> Solicitantul să fie persoană fizică sau juridică română cu capital 100% privat;
–> Obținerea unui rezultat din exploatare pozitiv la finalul exercițiului financiar anterior depunerii proiectului;
–> Solicitantul să nu înregistreze datorii la bugetul de stat consolidat sau la bugetele locale;
–> Solicitantul să facă dovada capacității de cofinanțare a proiectului;
–> Solicitantul să fie firmă în dificultate;

Recomandările Comunității publicate în Jurnalul Oficial 2004/C244/02 cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor aflate în dificultate, astfel:
i) Pentru societățile cu răspundere limitată și societățile pe acțiuni: în cazul în care se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii 2 ani și, în plus, când mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni.
ii) Pentru societățile cu răspundere nelimitată (societate în nume colectiv, societate în comandită simplă etc.): în cazul în care se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii 2 ani, așa cum apare în evidențele contabile ale societății, și, în plus, când mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni.
iii)  Pentru întreprinderile de orice formă juridică, atunci când respectiva întreprindere se află în procedura de insolvență.
iv)  În situația în care nu este îndeplinită niciuna din condițiile prezentate anterior, o societate poate fi totuși considerată în dificultate dacă sunt prezentate caracteristicile obișnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: creșterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, scăderea fluxului de numerar, creșterea datoriilor, creșterea sarcinilor financiare, scăderea sau dispariția valorii activului net.

–> Codul CAEN aferent activității pentru care se solicită finanțare trebuie să fie autorizat a se desfășura la sediul social/ punctul de lucru – locația de realizare a investiției;
–> În cazul proiectelor care implică execuția lucrărilor de construcții, solicitantul trebuie să facă dovada deținerii unui drept real (proprietate, concesiune) asupra imobilului aferent investiției (teren sau clădire);
–> Pentru proiectele care implică doar achiziții simple de echipamente, solicitantul trebuie să facă dovada deținerii unui drept de creanță (locațiune, comodat etc.) asupra imobilului pe care se realizează investiția (teren, clădire);
–> Contractele care atestă existența unui drept real sau de creanță trebuie să fie încheiate în formă autentică la notar și înregistrate la Oficiul de Cadastru;
–> Solicitantul trebuie să asigure accesul independent la utilitățile necesare funcționării optime a investiției;
–> Solicitantul are prevăzută activitatea de cercetare-dezvoltare în obiectul de activitate. Se justifică prin certificatul constatator emis de Registrul Comerţului.
–> Solicitantul care se declară întreprindere nou-creată inovatoare demonstrează îndeplinirea condiţiei că “Valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel putin 15% din costurile totale de operare în cel puţin unul din ultimii 3 ani” (balanţele cumulate la 31.12, fişele conturilor în care sunt înregistrate aceste cheltuieli – 203, 205, 614).
–> În cazul anumitor programe de finanțare, solicitantul deţine un drept de proprietate industrială (brevet, model de utilitate, desen, model, topografii de produse semiconductoare) sau are dreptul de utilizare al acestuia sau deţine un rezultat obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare

Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul pentru Societatea Informaționala

În acest moment nu există un calendar estimativ de lansare a sesiunilor de primire a proiectelor aferent anului 2014!