fonduri-europene-2014-5

Programul Operațional Capital Uman

In curand!

OT9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:
- dezvoltarea capacității de creare a unui sistem de servicii sociale durabil și echitabil, care să includă dezvoltare tehnică și îmbunătățirea competențelor profesioniștilor și practicienilor;
– sprijinirea tranziției de la modelele instituționale la îngrijirea comunitară a copiilor, a peroanelor cu handicap, a persoanelor cu tulburări mintale, precum și a vârstnicilor;
– realizarea unor acțiuni specifice integrate pentru abordarea nevoilor persoanelor, grupurilor și comunităților vulnerabile, unde este cazul cu accent asupra persoanelor de etnie romă, inclusiv acțiuni de îmbunătățire a participării acestora la procesul educațional, integrarea acestora pe piața muncii, accesul acestora la servicii locative, sociale și de îngrijiri medicale, precum și realizarea unor acțiuni de combatere a discriminării;
– exploatarea potențialului modelelor de economie socială pentru susținerea integrării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, dezvoltarea de servicii locale acolo unde modelele de piață eșuează, creând astfel locuri de muncă și incluziune socială;
– dezvoltarea unei culturi pro‐active, participative și orientate spre voluntariat în rândul publicului general și al persoanelor asistate social, precum și încurajarea abordărilor bazate pe parteneriat în abordarea sărăciei;
– consolidarea accesului la îngrijiri și asistență medicală de calitate, inclusiv prin dezvoltarea de servicii de îngrijire medicală și socială integrate, inclusiv la nivelul comunității, cu accent asupra serviciilor prestate în ambulatoriu și pe instruirea specialiștilor de medicină primară integrată, cu suportul telemedicinii.
Alocare financiara 2014-2020: 1.119.209.402 euro

OT10. Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și pentru învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și de formare
Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:
- creșterea participării, accesibilității și calității serviciilor de EICP, cu accent asupra zonelor rurale și a implicării cetățenilor români de etnie romă;
– implementarea de măsuri de prevenție, intervenție și compensatorii pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii, inclusiv forme alternative de învățământ, precum educația și formarea pentru adulți, cu accent asupra zonelor rurale și a cetățenilor români de etnie romă; sprijinirea măsurilor de intervenție în abordarea nevoilor educaționale individuale ale grupurilor cu risc mare de părăsire timpurie a școlii;
– creșterea atractivității învățământului și a sistemului VET, precum și sprijinirea familiarizării tinerilor înscriși în sistemul de învățământ obligatoriu cu viitoarele locuri de muncă, cu accent asupra zonelor rurale și a cetățenilor români de etnie romă;
– imbunătățirea formării cadrelor didactice în utilizarea sistemelor de asigurare a calității, de monitorizare și evaluare, inclusiv prin formare inițială și continuă; dezvoltarea de conținut educațional, inclusiv TIC;
– sprijinirea elevilor din zonele rurale și din rândul grupurilor defavorizate, precum și a elevilor netradiționali, în vederea sporirii accesului, a participării și a gradului de școlarizare în învățământul terțiar;
– imbunătățirea guvernării și gestionării instituțiilor de învățământ superior în vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ și cercetare;
– creșterea relevanței programelor de învățământ superior în raport cu nevoile de pe piața muncii și consolidarea parteneriatelor între universități, întreprinderi și cercetare;
– modernizarea învățământului terțiar prin dezvoltarea studiilor aprofundate și sprijinirea;
– internaționalizării învățământului superior, inclusiv a cercetării aprofundate și a mobilității;
– sprijinirea măsurilor de promovare a calității și accesibilității VET, consolidarea capacității furnizorilor de învățământ profesional inițial și continuu de a oferi programe VET corelate cu nevoile de pe piața muncii, promovând dezvoltarea și integrarea serviciilor de învățare pe tot parcursul vieții la nivelul comunității, a competențelor esențiale și a celor transversale, a furnizării de competențe de bază, cu accent asupra calificării scăzute și zonelor rurale;
– imbunătățirea corelării între VET inițial și continuu și nevoile pieței muncii, asigurându-se relevanța ofertei de formare, acordându-se prioritate sectoarelor cu potențial viitor de creștere și promovându-se parteneriate între personale interesate relevante.
Alocare financiara 2014-2020: 1.158.101.071 euro

In curand!

In curand!

In curand!

În acest moment nu există un calendar estimativ de lansare a sesiunilor de primire a proiectelor aferent anului 2014!