fonduri-europene-2014-2

Programul Operațional Regional

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în concret cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

În perioada de programare 2014-2020, Programului Operațional Regional îi sunt alocate 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro (inclusiv rezerva de performanță) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv circa 1,5 miliarde euro contribuția națională (buget de stat, bugete locale).

Repartizarea resurselor financiare aferente POR 2014-2020 s-a realizat în baza nevoilor comune de dezvoltare identificate în procesul de programare, asigurându-se corelarea cu strategiile regiunilor de dezvoltare, precum și cu strategiile naționale sectoriale.

Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic

Prioritatea de investiții 1.1 – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

Obiectiv specific – Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă.

Tip de proiect – Activități specifice realizării de investiții inițiale pentru dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic in concordanţă cu SNCDI şi a documentelor regionale de specializare inteligentă, respectiv:
– Crearea, modernizarea şi extinderea entităților de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora;
– Achiziționarea de servicii tehnologice specifice inclusiv consultanță specializată în afaceri (eg: studii de investiţii tehnologice; asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea/ achiziţionarea de tehnologii; evaluare tehnologică şi audit tehnologic; veghe tehnologică, informare tehnologică, asistenţă la restructurarea/ retehnologizarea şi dimensionarea agenţilor economici; dezvoltarea de activităţi economice inovative în vederea reconversiei forţei de muncă în zonele cu probleme accentuate cu şomajul; urmărirea dezvoltării tehnologice în plan intern şi internaţional; transfer tehnologic si validare tehnologică; prognoza, evaluare tehnologică; audit tehnologic; analize statistice şi indicatori ai eficienţei inovării; crearea, dezvoltarea şi întreţinerea de bănci de date specializate,etc);
– Crearea şi actualizarea platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi oferta de proprietate intelectuală.

Categorii de beneficiari - Entități juridic constituite care furnizează activități de transfer tehnologic.

Teritoriu - Urban, rural, cu excepţia regiunii de dezvoltare București-Ilfov


Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1 –  Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectiv specific - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri.

Tip de proiect:
– construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/ servicii microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;
– crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Categorii de beneficiari:
– Microîntreprinderi cu istoric de minim 1 an;
– Incubatoare;
– Acceleratoare de afaceri.

Teritoriu:
– Microîntreprinderi non-agricole, incubatoare, acceleratoare din mediul urban;
– Incubatoare, acceleratoare pentru mediul rural.

 

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Obiectiv specific – Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC.

Tip de proiect:
– Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/ servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;
– Activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
– Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line;
– Activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc).

Categorii de beneficiari:
– IMM-uri;
– Asociaţiile mediului de afaceri (pentru internaționalizare).

Teritoriu
– IMM non-agricole din mediul urban;
– Întreprinderi mijlocii non-agricole pentru mediul rural.


Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor.

Obiectiv specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Tip de proiect
Eficiența energetica a clădirilor publice:
– Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
– Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
– Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
– Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);
– Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
– Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
– Realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Eficiența energetica a clădirilor rezidenţiale:
– Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare;
– Reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic, etc;
– Modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/ scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura și/sau centrale termice pe biomasă, etc.;
– Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
– Implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
– Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
– Realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Investiții în iluminatul public:
– Înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;
– Achiziționarea/ instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
– Extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;
– Utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.);
– Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului;
– Realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Categorii de beneficiari:
Eficiența energetică a clădirilor publice
– Autoritățile publice centrale;
– Autoritățile și instituțiile publice locale.
Eficiența energetică a clădirilor rezidenţiale
– Autoritățile publice locale din mediul urban în parteneriat cu asociațiile de proprietari.
Investiții în iluminatul public
– Autoritățile publice locale, din mediul urban.

Teritoriu:
– Urban;
– Rural.


Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – Municipii reședință de județ (39)

Prioritatea de investiții 4.1 - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

Obiectiv specific – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Tip de proiect:
- Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achiziționarea de material rulant electric/ vehicule ecologice (EEV); modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea materialului rulant electric existent (tramvaie); modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public; îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun; realizarea de sisteme de e – ticketing pentru călători; construirea/ modernizarea (inclusiv prin introducerea pistelor pentru bicicliști)/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport, etc.);
- Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură necesară transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc.);
Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere – alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2);
Se va sprijini realizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Categorii de beneficiari - Autoritățile publice locale (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public) din municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz), cu excepția municipiului Tulcea (care va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din bugetul alocat în cadrul ITI Delta Dunării).

Teritoriu – Urban, cu excepţia regiunii de dezvoltare București-Ilfov.

 

Prioritatea de investiții 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectiv specific - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ.

Tip de proiect:
– Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
– Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, crearea de trotuare;
– Amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/ gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
– Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
– Instalare Wi-Fi în spațiile publice;
– Dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
– Modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/ sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

Categorii de beneficiari - Autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile reședință de județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană), cu excepția municipiului Tulcea (care va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din bugetul alocat ITI Delta Dunării).

Teritoriu - Urban, cu excepţia regiunii de dezvoltare București-Ilfov.

 

Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Obiectiv specific – Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

Tip de proiect:
– Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport, etc);
– Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază (construcție/ reabilitare/ modernizare), inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice;
– Construcția/ reabilitarea/ modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază la scară mică (cum ar fi infrastructură edilitară de gaze, electricitate, apă, salubritate);
– Construcția/ reabilitarea/ modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces.
Investițiile privind străzile urbane, inclusiv utilități sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții se fac în completarea proiectului/ proiectelor vizând celelalte categorii de activități eligibile.

Categorii de beneficiari - Autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile reședință de județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană), cu excepția municipiului Tulcea.

Teritoriu - Urban, cu excepţia regiunii de dezvoltare București-Ilfov.
Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Obiectiv specific:
– Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă;
– Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Tip de proiect:
– Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe);
– Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

Categorii de beneficiarii - Autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale din municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz), cu excepția municipiului Tulcea (va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din bugetul alocat în cadrul ITI Delta Dunării).

Teritoriu - Urban, cu excepţia regiunii de dezvoltare București-Ilfov.


Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Obiectiv specific - Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Tip de proiect:
– Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
– Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
– Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
– Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
– Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
– Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Categorii de beneficiari:
– Autorități ale administrației publice locale și centrale;
– Unitățile de cult;
– ONG-uri;
– Parteneriate între aceste entități.

Teritoriu - Teritorii conectate la creșterea economică, a căror restaurare va contribui în mod direct la creșterea competitivității arealului în care sunt localizate (urban, rural).

 

Prioritatea de investitii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectiv specific - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii și municipiul București.

Tip de proiect:
– Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
– Realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
– Amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/ gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
– Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
– Instalare Wi-Fi în spațiile publice;
– Dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
– Modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/ sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

Categorii de beneficiari - Autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane.

Teritoriu - Urban.


 Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Obiectiv specific - Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.

Tip de proiect:
– Modernizarea și reabilitarea (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți – creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.) reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirectă (drumuri județene/ trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
– Construcţia/ modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/ realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației;
– Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/ noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi TEN T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale;
– Construirea/ modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului județean;
– Realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști (trasee pietonale și piste pentru bicicliști unde situația din teren o permite), inclusiv semnalistica verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică;
– Realizarea de perdele forestiere și parapeti pentru protecție, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc.

Categorii de beneficiari:
– UAT judeţ;
– Parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ şi UAT judeţ/ oraş/ municipiu/ comună).

Teritoriu - Urban.


Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

Obiectiv specific - Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice.

Tip de proiect:
– Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, rețele de captare și transport, parcuri balneare, modernizare și creare baze de tratament);
– Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
– Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
– Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice;
– Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.

Categorii de beneficiari:
– UAT-uri;
– Parteneriate între UAT-uri.

Teritoriu - Urban, rural, cu excepţia regiunii de dezvoltare București-Ilfov (stațiunile turistice definite conform legii HG 852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, precum și pe teritoriul Deltei Dunării).


Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Prioritatea de investiții 8.1  - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale.

Obiectiv specific:
– Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate;
– Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență;
– Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Tip de proiect:
– Construcție/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale;
– Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/ raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente;
– Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de unităţi de primiri urgenţe;
– Construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţă regionale;
– Reabilitare/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.);
– Construcţie/ reabilitare/ modernizare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.

Categorii de beneficiari:
– Unităţi administrativ-teritoriale (APL);
– Parteneriate între acestea şi Ministerul Sănătății;
– Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii;
– Parteneriate între acesta și autoritățile și instituțiile publice locale.

Teritoriu - Urban, rural, cu excepţia regiunii de dezvoltare București-Ilfov.


Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specific.

Obiectiv specific - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Tip de proiect - CLLD Acțiuni integrate prin:
– Investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/ reabilitare/ modernizare locuinţelor sociale;
– Investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/ modernizarea centrelor comunitare integrate medico-socială;
– Investiţii în infrastructura de educaţie – construire/ reabilitare/ modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
– Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv construcția/ reabilitarea/ modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
– Crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/ modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);
– Construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

Categorii de beneficiari - Grupurile de acţiune locală, constituite din reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție.

Teritoriu - Urban.


Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de investitii 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Obiectiv specific - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Tip de proiect:
– Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația timpurie – educaţionale antepreșcolare și preșcolară (creșe și grădinițe);
– Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I – VIII);
– Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale);
– reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare.

Categorii de beneficiari:
– Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale);
– Instituţii de învăţământ superior de stat.

Teritoriu:
– Urban;
– Rural.


Axa prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Prioritate de investitii 11.1 - Consolidarea capacității instituționale și o administrației publică eficientă.

Obiectiv specific - Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.

Tip de proiect:
Proiectul major elaborat pentru o implementare în trei faze:
– Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice în zonele rurale ale României;
– Îmbunătățirea serviciilor de înregistrare cadastrală;
– Politici, strategii și management.

Categorii de beneficiari - ANCPI.

Teritoriu - Rural, cu excepţíia regiunii de dezvoltare București-Ilfov.


Axa prioritară 12 – Asistență Tehnică

Prioritatea de investiții 12.1 - Asistență tehnică.

Obiectiv specific - Sprijinirea implementării transparente și eficiente a Programului Operațional Regional.

Tip de proiect:
– Sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare (inclusiv costuri de personal pentru OI) pentru implementarea diferitelor etape ale POR,
– Sprijinirea activităților coordonatorilor de poli.

Categorii de beneficiari:
– AM
– OI

Autoritatea de Management POR (AM POR)
Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice
Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, Sector 5
Tel:(+40 37) 211 14 09
E-mail: info@mdrap.ro
Website: www.mdrap.ro

Organisme intermediare POR
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)
Website: www.inforegionordest.ro 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est)
Website: www.adrse.ro 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)
Website: www.adrmuntenia.ro 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)
Website: www.adroltenia.ro 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
Website: www.adrvest.ro 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)
Website: www.nord-vest.ro 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Website: www.adrcentru.ro 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureţti Ilfov (ADR Bucuresti Ilfov)
Website: www.adrbi.ro

A fost publicat spre consultare publică până la data de 30 august ghidul pentru microîntreprinderile din mediul urban.

Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Finanțarea acestui domeniu în regiunea București-Ilfov va fi stabilită în urma finalizării evaluării ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei.


Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro, rata de schimb RON/EUR utilizată în cadrul acestui apel de proiecte fiind de 4,43 RON/EUR.

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției!


Activități eligibile:

Investiții în active corporale:
– Lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente;
– Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
– Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.


Cheltuieli eligibile:

Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj:
– Cheltuieli efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă;
– Cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
– Cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului;
– Cheltuielile privind organizarea de şantier bine justificate și în strictă legătură cu realizarea obiectivului proiectului;
– Cheltuieli diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din cheltuielile pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază.

Cheltuieli pentru dotări:
– Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului;
– Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
– Cheltuieli cu activități de realizare de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Servicii de consultanță/ asistență:
Sunt eligibile în limita a 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile finanțate prin proiect, cheltuielile privind:
– Elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact;
– Managementul proiectului şi dirigenţie de şantier;
– Elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri;
– Serviciile de consultanţă/ asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie.

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare sunt eligibile în limita a 5000 lei.

Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele:
– Obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier;
– Obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de construcție;
– Taxe de amplasament;
– Cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;
– Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;
– Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Important! Cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect nu sunt eligibile.


Criterii de eligibilitate:

  • Solicitant eligibil: microîntreprindere
  • Domeniul de activitate pentru care se solicită finanțare:
    – La momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;
    – Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN.
  • Istoricul solicitantului: solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare.

Atenție! O societate cu activitatea suspendată temporar oricând în perioada 2014-2015 nu este eligibilă.

  • Locul de implementare al proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare. Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare:

– Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizări: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie;
– Pentru investiții care nu includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau contract de închiriere/locațiune;

Spaţiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (terenul şi construcţia) în care activele achiziţionate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producţie) sunt instalate, montate şi/sau în care aceste bunuri sunt utilizate.

În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de construcţii), spaţiul destinat implementării proiectului va fi considerat spaţiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate.

Spaţiul trebuie să fie adecvat desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate activele, iar solicitantul trebuie să demonstreze detinerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosinţă cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

În curând!